1994

Feltöltés alatt

II. ÉVF. 1. SZÁM — Új folyam — 1994. MÁRCIUS

FEDŐLAP

TANULMÁNYOK

Kosáry Domokos: Megnyitó a debreceni Európa-nap rendezvényen 3
Palánkai Tibor: Magyarország és az Európai Unió 6
Ewa Bojenko-Izdebska: Korlátok és nehézségek a posztkommunista országok integrációjában 18
Lovas István: Rend és káosz 27
Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Krisztus-képei 41
Gaál Botond: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a Biblia 50
Gergely Jenô: A német megszállás és az egyházak 65
Lovas Miklós: Teremtés és kozmogónia keresztyén nézôpontból 78
Nemesszeghy Ervin S.J.: Néhány fontos teológiai szempont az anyagi világ tudományos ismeretét illetôen 83

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Damjanovich Sándor: A kutatás szabadsága (most és mindörökké…) 88
Glatz Ferenc: Politikai rendszer és történettudomány. A szovjet zóna országai (1945-1989) 96

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBÔL

Pallai László: Szabó Kálmán polgármesteri tevékenysége Debrecenben 1945 és 1948 között 116

TUDOMÁNYPOLITIKA

Berényi Dénes: A DAB tervei a következô hároméves akadémiai ciklusra 135
Tamás Attila: Néhány szó a Debreceni Akadémiai Bizottság új pályázati rendszerérôl 141
A DAB pályázati hirdetményei 143

SZEMLE

Harry Hill Bandholtz: Napló nem diplomata módra (Glant Tibor) 145
G.J. Ashworth – H. Voogd: Selling the City (Kozma Gábor) 148
Oroszi Sándor: A természetvédelem története Magyarországon 1945-ig (Surányi Béla) 151

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Gaál Botond: A Debreceni Akadémiai Bizottság közgyûlése 155
Szöllôsy Tibor: A távolság áthidalható 156
Széles Tamás: Történelmi Figyelô 158
Angyal László: A XVII. Országos Mûemléki konferencia Nyírbátorban 159
Trón Lajos: A Debreceni PET Centrum Project 162
Berényi Dénes: A tudomány a jövô Európájában 163
Események (1994. január – április) 165

II. ÉVF. 2. SZÁM — Új folyam — 1994. JÚNIUS

TANULMÁNYOK

Uray István: Csernobil üzenete 171
Török István: A tisztább atomenergia reménye 190
Gaizler Gyula: Bioetika a keresztény tanítás tükrében 201
Czeglédy Sándor: A pszichológia és teológia határán 208
Kocsis Elemér: Utószó a „Tudomány és teológia” konferenciához 212

KOSSUTH-ÉVFORDULÓ

Benkô Samu: Kossuth történetfilozófiájának néhány sajátossága 214
Veliky János: A szociális mozgalmakat szervezô Kossuth társadalomfelfogása 220
Orosz István: Kossuth az érdekegyesítésrôl 225
Velkey Ferenc: Társadalomátalakulási elvek Széchenyi és Kossuth vitájában 233
Pölöskei Ferenc: Kossuth és 1848–49 állama 242
Egyed Ákos: Kossuth Lajos és a székelykérdés 252
Ruszoly József: Szemere Bertalan és Kossuth Lajos a reformkorban (1832/36–1847/48) 268
Szôke Domonkos: Kossuth Lajos, Szekfû Gyula történetírásában 279
Ujváry Zoltán: Kossuth Lajos a népdalokban 284
Nagy Miklós: Kossuth Lajos két regényírónk tükrében 291
Nagy Zoltán: Hogy lettünk mi Kossuth Lajos Tudományegyetem 299

TUDOMÁNYPOLITIKA

Pungor Ernô: Magyarország mûszaki fejlôdésének irányai, eredményei és gondjai 307
Berényi Dénes: Erôfeszítéseink Bay Zoltán Intézet létesítésére Debrecenben 313
Szász Tibor: Az egyetem(ek) gazdálkodási feltételei 324

SZEMLE

Az erdô poézise (Surányi Béla) 331
Madarász Imre: A megírt élet (Bitskey István) 333

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Események (1994. április – június) 335

II. ÉVF. 3. SZÁM — Új folyam — 1994. SZEPTEMBER

 TANULMÁNYOK

Peter Williams és Neil Smith: A “reneszánsztól” az újrarendezôdésig: a jelenkori városfejlôdés dinamikája 339
Hoffmann Miklós: A mesterséges neurális hálózatok és az emberi agy 352
Pók Attila: Bűnbakok nyomában. Önvizsgálat és felelôsségkeresés Közép- és Kelet-Európában az elsô világháború után 360
Barta Róbert: Oxfordi Magyar Liga a Magyar Önrendelkezésért 370
Gaál Botond: Az Európa-gondolat a felsôoktatásban és a tudományos kutatásban (a debreceni példa) 376

DEBRECEN–LUBLIN

D. Molnár István: Lublin és vidéke a lengyel kulturális és irodalmi életben 379
Kovács Csaba: A nemzeti építészeti stílus megteremtésének kísérletei a lengyeleknél 386
Ádámné Porcsalmy Éva: Közép-Európa jövôképe a II. világháborús illegális lengyel sajtóban 391
N. Fórizs Emília: A lengyel ’56 városának sajtója a magyar ’56-ról 399
Nagy László Kálmán: Az 1981-es lengyelországi szükségállapot és az internálótáborok irodalmáról 406
Szíjártó Imre: Katasztrófák. Tadeusz Konwicki Kis apokalipszis című regényérôl 415
D. Molnár István: Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben 422

A TUDOMÁNY MŰHELYEIBÔL

Alberth Béla: A szaruhártya-átültetés története 427
Almásy Sándor: Magyar nyelvű tudományos élet Kárpátalján 432

VITA

Király István: A közigazgatás és a mezôgazdaság-parasztság-falu néhány problémája (Különös tekintettel Somogy megyére) 443

KRITIKA

Kovács István: A modern Európa 455
Bényei Miklós: Gondolatok az Európa története című szintézisrôl és művelôdéstörténeti fejezeteirôl 460
Varga Júlia: A jövôért… 465

SZEMLE

Arthur E. Imhof: Elveszített világok (Papp Imre) 471
Richard van Dülmen: A rettenet színháza (Pósán László) 476
Szilágyi Ferenc: A magyar szókincs regénye (Molnár Judit) 482

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Gaál Botond: Vezetô tudósok nemzetközi regionális találkozója Debrecenben 486
Gesztelyi Tamás: Római villa konferencia 490

Események (1994. július – szeptember) 492

NEKROLÓG

Beck Mihály: Megemlékezés Gunda Béla temetésén 493

II. ÉVF. 4. SZÁM — Új folyam — 1994. DECEMBER

TANULMÁNYOK

Gazda László: Debrecen és a múzeumügy 499
Gunda Béla: Kultúránk és az európaiság 510
Izsák Lajos: Zsedényi Béla a magyar parlamentben 1944 – 1947 514
Tokody Gyula: A német pártrendszer kialakulása és fejlôdése 1945-ig 529
Orosz István: Az Ady Endre Akadémia V. évfolyamának megnyitója 562

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Zajácz Magdolna: Bonaparte Napóleon szerepe a trachoma elterjedésében 565

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBÔL

Hevessy József: A debreceni fizika története 569

TUDÓSPORTRÉK

Medveczky László: Szalay Sándor (1909. október 4. – 1987. október 11.) 582
Szénássy Barna: Kürschák József emlékezete 605

A TUDOMÁNY MÛHELYEIBÔL

Lev Bukovsky: Felsôoktatás és kutatás 611

SZEMLE

Lexikon der Siebenbürger Sachsen: Geschichte, Kultur, Zivilisation, Wissen-schaften, Wirtschaft, Lebensraum Siebenbürgen (Transsilvanien)
(Szabadi István) 616
Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk kori Magyarországon (Surányi Béla) 617
Völgyesi Zoltán: Hajdúnánás 1956-ban (Valuch Tibor) 621
Két könyv a “marslakókról” —
Marx György: Beszélgetés a marslakókkal
George Marx: The Voice of the Martians (Berényi Dénes) 622

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Szöllôssy Tibor: Ötéves a debreceni Ady Akadémia 625
Püski Levente: I. Országos Jelenkortörténeti Konferencia 627
Varga Gyula: Hegel-kongresszus Debrecenben 630
Berényi Dénes: Nemzetközi Konferencia a Békérôl, az Emberi Jogokról és az Értelmiség Felelôsségérôl 631
Berényi Dénes: 12. Magyar Magfizikus Találkozó 632
Berényi Dénes: 13. Nemzetközi Tömegspektrometriai Konferencia 634

Események (1994. október – december) 635

1993-1994. ÉVI TARTALOMJEGYZÉK 637

Paste your AdWords Remarketing code here