1995

 

Feltöltés alatt

III. ÉVF. 1. SZÁM — Új folyam — 1995. MÁRCIUS

TANULMÁNYOK

Pertti Torstila: Finnország útja az Európai Unióba 3
Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezete, rétegzõdése és mobilitása az 1930-as évektõl napjainkig 7
Marx György: Lakható-e a Föld? 24
Végh László: A mai fizika gondolkodásmódja I. A legkisebb méretek világa 34
Cseh Attila – Szilassi Péter – Várady György: Rövid ismertetô az Altáj-hegység geológiai, glaciológiai és botanikai viszonyairól 51

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBÔL

Orosz István: A hagyományos elemek továbbélése Debrecen gazdaságában és társadalmában a XIX. század második felében 60

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Gunst Péter: A tudományos történetírás kibontakozása Magyarországon (1867 – 1918) 69

VITA

Mazsu János: Helyét kereső felsőoktatásunk 93

TUDÓSPORTRÉK

Fazekas Gábor: Beszélgetés Arató Mátyás professzorral a Széchenyi-díj elnyerése után 100

A TUDOMÁNY MÛHELYEIBÔL

Lovas István: Levél Debrecenbôl 120

SZEMLE

John Lukács: A XX. század és az újkor vége (Mezô Ferenc) 125
A Múlt és Jövõ Debrecen száma, 1994/1 (Prepuk Anikó) 130
Georg Reicherstoffer: Chorographia Transilvaniae (Rácz Annamária) 132
Fintha István: Ahol az ég a földet éri… (Varga Júlia) 135

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Kormos János: A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága 1995. I. félévi plenáris ülése és 1995. évi közgyûlése 137
Berényi Dénes: Debreceni Akadémiai Bizottság: beszámoló és tervek 1994/95. 140
Gaál Botond: A DAB szak- és munkabizottságainak tevékenysége 1994-ben 144
Tamás Attila: Tájékoztatás az 1994. évi DAB-pályázatok eredményeirôl illetve díjazásairól, valamint a pályázati rendszer módosításairól 152
Gábor Éva: Polányi Mihály és a Polanyiana 153
Lévai Béla: Nemzetközi russzisztikai konferencia Debrecenben 155
Események (1994. november – 1995. február) 157

III. ÉVF. 2. SZÁM — Új folyam — 1995. JÚNIUS

TANULMÁNYOK

Berényi Dénes: Tudomány a mai társadalomban 161
Végh László: A mai fizika gondolkodásmódja
II. A legnagyobb méretek világa 169
Bíró Vilmos: Kézsebészet: Önálló diszciplína a traumatológiában? 181
M. Molnár László: Fülep és az Új mûvészi stílus 187
Luigi Bessone: A Iulius-Claudiusok asszonyai 196
Hoffmann Tamás: Élet a középkori házakban Magyarországon 204
Sárga Tamás: Szélsôjobboldali ideológiák 221
Pósán László: A “Fekete Halál”. Pestisjárványok a középkorban 236

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Beck Mihály: A debreceni kémia 25 éve 241

A FÖLDREFORM TÖRTÉNETÉBÔL

Gunst Péter: A magyar paraszti társadalom Közép- és Kelet-Európában (19-20. század) 245
Korom Mihály: A magyar földreform-koncepció kidolgozása 1944 ôszén 251
Fehér István: Földreform, telepítések és nemzetiségpolitika Magyarországon 1945-1948 között 259

TUDÓSPORTRÉK

Surányi Béla: A mezôgazdaság vonzásában — Veress László professzor 267
Süli-Zakar István: Milleker Rezsô (1887. április 17. – 1945. május 8.) 270

KRITIKA

Gesztelyi Tamás: Debrecen és a Római Birodalom 288

SZEMLE

Igazolt-e a félelem a kis intenzitású radioaktív sugárzástól? (Berényi Dénes) 293
Szûcs Jenô: A magyar nemzeti tudat kialakulása (Pósán László) 295
Peter Burke: Népi kultúra a kora újkori Európában (B. Papp Andrea) 300
Kiss Gy. Csaba: Nálunk és szomszéd nemzeteknél (D. Molnár István) 303

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Kosáry Domokos felszólalása a DAB 1995. évi közgyûlésén 306
Michelberger Pál felszólalása a DAB 1995. évi közgyûlésén 309
Kormos János: Találkozás az országgyûlési képviselôkkel 310
Kormos János: Hajdúböszörményben jártunk: kihelyezett
DAB vezetôségi ülés 311

Nagy Tibor: 50 év a tudomány szolgálatában — Tudományos ülés
Ács Antal 80. születésnapja alkalmából 313

Berényi Dénes: Egy sugárzáselôállító nagyberendezés, amelyet nem a magfizikában használnak 314
Darab Ágnes: Nemzetközi Cicero-konferencia: Cicero és öröksége 316
Debreczeni Attila: Felvilágosodás-konferencia Debrecenben 317
Események (1995. március – 1995. június) 319

III. ÉVF. 3. SZÁM — Új folyam — 1995. SZEPTEMBER

TANULMÁNYOK

Szabó Gábor: A vallás és a tudomány 323
Végh László: A mai fizika gondolkodásmódja III. A káoszból kiemelkedô rend 334
Drótos László: Merre tovább az Infósztrádán? 350
Lakatos Dénes: Versenyképes agrárvállalkozások 360
Maróth Miklós: A fejlôdés gondolatának lehetôsége az arab filozófiában 376
Madarász Imre: “Élet és gondolkodás” 382
Varga Gyula: Ady miszticizmusa 394
Niederhauser Emil: A magyar történelem kelet-európai kontextusa 407

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Szénássy Barna: A Matematikai és Fizikai Társulat története 415

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBÔL

Sz. Kürti Katalin: Szoborsorsok Debrecenben 423

TUDÓSPORTRÉK

Kulcsár András: Fornet Béla élete és munkássága (1890 – 1966) 431

VITA

Gorilovics Tivadar: Vita az akadémiai doktori címrôl 446
Nagy Zoltán: Tiltakozás a létszámleépítés ellen 449

SZEMLE

Larry Neal: A finánckapitalizmus születése (D. Kovács Zoltán) 455
Tóth Béla: Maróthi (Berényi Dénes) 467
Tóth Béla: Maróthi (Szép Beáta) 469

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Tar Károly: Erdô és klíma konferencia 472
Trón Lajos: Országos tudományos fórum a pozitron-emissziós tomográfiáról 476
Berényi Dénes: Az Academia Europaea évi közgyûlése Krakkóban 478
Havas László: Albrecht Dihle heidelbergi professzor debreceni látogatása 479
Pallai László: Tudományos ülésszak az 1945. évi földosztás 50. évfordulója alkalmából 483
Események (1995. június – 1995. szeptember) 486

III. ÉVF. 4. SZÁM — Új folyam — 1995. DECEMBER

TANULMÁNYOK

Görömbei András: Nagy László organikus költői világa 491
Matti Vainio: Sibelius és a nemzeti identitás mítoszai 503
Hollai Keresztély: A zene mint az élet modellje 512
Durkó Mátyás:A közművelôdéstörténet fejlődése különös tekintettel Debrecenre 525
Orosz István: Iskola és nemzetiség 530
Voith László: A koszorúér-meszesedés kezelése invazív módszerekkel 535
Szász Gábor: A távérzékelés és hasznosítása a mezőgazdaságban 538
Végh László: A mai fizika gondolkodásmódja IV. Véletlenség vagy szükségszerűség 553
Török István: Röntgen-centenárium 569
Papp Imre: Gazdaság és társadalom a frank birodalomban Nagy Károly korában 581
Angi János: Egy kétévszázados mítosz: a Potyomkin-falvak története 601

TUDÓSPORTRÉK

Földvári Sándor:Hodinka Antal életmûvének feldolgozása 615

VITA

Kurucz Gyula: A magyar agrárgazdaság jövôképérôl 620

SZEMLE

Luc Ferry: Új rend: az ökológia (Surányi Béla) 623
John Bale: Sport, Space and the City (Kozma Gábor) 626
Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia (Mezô Ferenc) 630
Norman Cohn: Európa démonai. A boszorkányüldözés története. (Pósán László) 635

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Berényi Dénes:Akadémiák átalakulóban — Nemzetközi mûhely 639
Berényi Dénes: Ivan Supek látogatása a DAB-ban 641
Nyirkos István: Nyitott legyen-e a tudományos nyelv az idegen hatásokra? 642
Események (1995. szeptember- 1995. december) 644
1995. évi tartalomjegyzék 646

Paste your AdWords Remarketing code here